Fagopplæringen er i utvikling

-I de siste årene har vi sett en fornyelse og utvikling av fagopplæringen, en utvikling som får en foreløpig topp ved Lied-utvalgets innstilling. Men sikkert er det at det blir enda mer spennende å ta fagutdanning i tiden som kommer!

Olav Horne. Foto: Buskerud Fylkeskommune

Tekst Jørn Wad

Olav Horne er fagopplæringsansvarlig i Buskerud Fylkeskommune, og sier med styrke at det er mye å glede seg til for dem som følger med på utviklingen av fagopplæringen for tiden:

I godt gjenge

-Liedutvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og ble levert i desember 2018. Hovedinnstillingen skal leveres et år etter delinnstillingen og skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.
-Det knytter seg med andre ord stor spenning til dette?
-Ja, det er helt sikkert. Mange mener jo mye om utdanningens innhold, og det skjer en stadig utvikling på dette feltet. For eksempel er det en pågående diskusjon om hvordan forholdet til de teoretiske fag skal være, og ikke minst hvilken tilnærming man skal ha på dem. En tid var det en gjengs oppfatning at de som ønsket å ta en fagopplæring, ikke var så interessert i teoretiske fag som norsk og historie. Men samtidig viser det seg jo at ungdommene er veldig interessert i å få vite mest mulig om faget sitt, så dermed er det kanskje om å gjøre å finne en tilnærming til de teoretiske fagene som slår to fluer i ett smekk: Både er en opplæring i norsk, historie eller matematikk, og samtidig har dette i en setting som er fagrelevant. Da tror mange det ville bli mer interessant for mange. Men det skal bli veldig spennende å se hvilke konklusjoner Liedutvalget kommer med når det leverer sin endelige innstilling neste år, filosoferer han.

Fagfornyelse

-Det skjer vel også en del endringer når det gjelder hvilke fag som tilbys?
-Ja, det skjer hele tiden. Enkelte fag blir jo borte, mens andre kommer til. Dette er en dynamisk prosess, akkurat som utviklingen innen det enkelte fag også er det. Så blir det skoleverkets oppgave i samråd med de forskjellige bransjene å tilrettelegge for en utvikling av faget som samsvarer med den opplevde virkelighet bedriftene der ute har.
-Og kanskje strekke den litt lenger?
-Vi har som sagt en dynamisk opplæring, og det er klart at den må være både relevant og oppdatert. I tillegg kommer kanskje en del nyheter og spennende utvikling i det enkelte faget som ikke alle bedrifter har implementert enda. Det er en spennende dynamikk som jeg håper vi får se mer av. Som for eksempel den tverrfagligheten som mange nå tar sterkt til orde for: Her kan flere fag gripe over i hverandre, og kanskje bidra til at ungdommene lettere kan være en del av den løpende omstillingen som de aller fleste fagene er midt oppe i hele tiden.
-Men kjerneområdet i fagene vil likevel være der?
-Ja, det er jo ganske selvsagt. Vi må beholde den delen av faget som gjør at en tømrer er akkurat det – en tømrer. Og likeledes er det med andre fag. Det fagspesifikke skal bestå. Likevel ville vi gjort en dårlig jobb dersom vi ikke også fikk med oss den utviklingen som skjer – også i tømrerfaget. Den videregående skolen – som fylkeskommunene har ansvaret for – må levere relevant utdannede ungdommer til et marked som er i stadig endring. Det er utfordringen, og det er den vi må svare på fortløpende, understreker Horne til slutt.