Bygg og anlegg ønsker å inkludere flere

Mye skal bygges fremover, og bygg og anlegg trenger flere ungdommer
– 7500 hvert år i årene fremover. For å lykkes må man rekruttere fra hele
befolkningen, og det er viktig at alle blir godt mottatt på byggeplassen.

Skoleelever fra Tangvall skole på prosjektbesøk hos Nye Veier
i Søgne. E39-broen skal krysse over Søgneelva. AF Gruppen
er totalentreprenør for prosjektet, mens Kruse-Smith bygger
selve broen.
FOTO Nye Veier, Henrik Kyte Assmann

TEKST Gunn Iren Kleppe

Gjennom arrangementet Ung i Bygg og Anlegg kan ungdomsskoleelever lære mer om mulighetene i bransjen. De to siste årene har arrangementet blitt digitalisert, og er nå et
tilbud til alle ungdomsskoleelever i Norge.
I alt meldte 17 300 elever seg på det siste arrangementet hvor vi møter unge ambassadører fra næringen som forteller om sine valg og erfaringer. Noen har valgt utradisjonelle yrker, som for eksempel arbeidsdykkeren som gikk dykkerskole etter at han tok utdanning som betongfagarbeider, eller tømreren som startet eget selskap og er sin egen sjef.
Arrangementet er nå publisert og tilgjengelig for alle på ungebygger.no. Ungdom kan også få svar på spørsmål om utdanning på chat i @ungebygger eller finne ut mer på
utdanning.no, vilbli.no og vibyggernorge.no.

Må ta godt imot alle

– Bygg- og anleggsbransjen ønsker å legge til rette for at alle skal føle seg velkomne, sier Eline Navrestad, kommunikasjonsrådgiver i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
(EBA).
– Vi har lenge vært klar over fordelene som ligger i å ha en mangfoldig sammensatt arbeidsstyrke, som økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft. Foreløpig er det for få jenter i bransjen. Det handler om å ha nok dyktige fagarbeidere for å gjennomføre viktige, fremtidige utbygginger i bolig, bygg og infrastruktur. Vi er rett og slett helt nødt til å rekruttere fra hele befolkningen, slår hun fast.

– Det er viktig at vi jobber med å la de unge få vite om mulighetene i bransjen, og så er det vel så viktig å ta godt imot dem når de først begynner i lære og kommer på jobb,
understreker Navrestad.
I 2020 fikk bransjen seg nemlig en vekker. I en artikkel i Byggeindustrien fortalte 21 år gamle «Ida» om seksuell trakassering på byggeplassen.
– Slik kan vi jo ikke ha det. Dette var en oppvåkning for hele bransjen.
Navrestad berømmer entreprenørbedriftene for å ta varselet på alvor og vise vilje til å arbeide målrettet med mangfold og inkludering på byggeplassen. EBA jobber også
med mangfold for å vise at det er plass til alle.

Mangfoldsdugnaden

I august 2021 ble Mangfoldsdugnaden lansert, et holdningsfremmende e-kurs i mangfold og inkludering. Kurset består av fire korte filmer med oppgaver, og tar bare 25 minutter å gjennomføre. EBA ønsker at så mange som mulig skal ta kurset.
– Det er en holdningsendring som må til, erklærer kompetansesjef Thomas Norland i EBA.
Miljøet på bygge- og anleggsplasser er sammensatt og består gjerne av en totalentreprenør og flere underentreprenører, slik at det blir en miks av bedriftskulturer og holdninger på byggeplassene.
Ifølge Norland er kvinneandelen på totalt 9 prosent, og i den utførende delen bare 2 prosent.
– Vi rekrutterer egentlig kun fra halve befolkningsmassen.

Vi trenger flere til å være med og bygge landet, og vi mener det er helt naturlig at flere jenter og kvinner tar del, understreker han.
En spørreundersøkelse gjort blant et utvalg av EBAs medlemsbedrifter viste at veldig mange var positive til mangfold, men at mangfoldskompetansen var lav. EBA
jobber derfor med å utforme kurs i mangfoldsledelse for ledere.
– Vi trenger å øke mangfoldskompetansen på ledernivå.
Hvis ikke det er forankret i toppledelsen, da skjer det ikke så mye.

Positiv utvikling

Norland bekrefter at «Ida»-saken var en vekker for mange, og har resultert i bevissthetsøkning. Flere bedrifter har gått sammen og dannet mangfoldsnettverket Diversitas. Andre initiativer er Ingeborg-nettverket for kvinnelige rørleggere og
Kvinner i Tømrerfaget (KIT).
Mangfold er også kommet med i den nye læreplanen gjennom Fagfornyelsen. Og i Fellesoverenskomsten for byggfag er det kommet krav om egne skiftebrakker for kvinner. Arbeidstøy for kvinner har også vært en utfordring, men klesleverandørene begynner å bli mer bevisste på klesstørrelsene.
– Da begynner du å se at bedriftene tar grep for å gjøre noe selv. Det begynner å skje ting, og det er veldig positivt, sier Norland, som forteller om god økning de siste to årene i antall jenter som søker seg til VG1 Bygg og anleggsteknikk.
– Skal vi rekruttere flere inn til vår næring må vi vise at vi er en inkluderende næring. _